Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ο μακαριστός Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ , μάς νουθετεί περί τής προσευχής . 

«...Κοπιώδης εἶναι ὁ ἀγών διά τήν προσευχήν. Ἐναλλάσσονται αἱ καταστάσεις τοῦ πνεύματος ἡμῶν: Ἐνίοτε ἡ προσευχή ρέει ἐν ἡμῑν ὡς ἱσχυρός ποταμός, ἄλλοτε δέ ἡ καρδία ἀποβαίνει ἀπεξηραμμένη. Ἄς εἶναι ὅμως πάσα ὕφεσις τῆς εὐχητικῆς δυνάμεως κατά τό δυνατόν βραχεῑα. Προσευχή σημαίνει πολλάκις νά ὁμολογῶμεν εἰς τόν Θεόν τήν ἀθλίαν ἡμῶν κατάστασιν: ἀδυναμίαν, ἀκηδίαν, ἀμφιβολίας, φόβους, λύπην, ἀπόγνωσιν, ἐν ἑνί λόγῳ, πᾶν ὅ,τι συνδέεται μετά τῶν συνθηκῶν τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν. Νά ὁμολογῶμεν, μή ἐπιζητοῦντες καλλιεπεῖς ἐκφράσεις, οὐδέ εἰσέτι λογικόν εἱρμόν... Συχνάκις ὁ τρόπος οὗτος στροφῆς πρός τόν Θεόν ἀποβαίνει ἡ ἀρχή τῆς προσευχῆς-διαλόγου ...».
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάρωφ) ἐγεννήθη τό 1896 εἰς Μόσχαν. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Κρατικήν Σχολήν Καλῶν Τεχνῶν τῆς γενετείρας αὐτοῦ καί ἐπεδόθη εἰς τήν ζωγραφικήν.
Μετά μικρᾶν περίοδον σπουδῶν εἰς τό Θεολογικόν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἁγίου Σεργίου εἰς Παρισίους, ἀνεχώρησε τό 1925 διά τό Ἅγιον Ὅρος καί ἐγκατεβίωσεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἐκεῖ ἐγνωρίσθη καί συνεδέθη στενῶς μετά τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ.Ἡ συνάντησις τοῦ Γέροντος Σωφρονίου μετά τοῦ Ἁγίου ἀπετέλεσε βασικόν σταθμόν τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ πορείας. Παρέμεινε πλησίον τοῦ Ἁγίου μέχρι τῆς τελευτῆς Αὐτοῦ καί ἀκολούθως λαβῶν τήν εὐλογίαν τοῦ Ἡγουμένου καί τῶν Γερόντων τῆς Ἱ. Μονῆς ἀπεσύρθη εἰς τήν ἔρημον τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Παραμένων ἐκεῖ διηκόνει ὡς πνευματικός τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Παύλου, Ὁσίου Γρηγορίου, Ὁσίου Σίμωνος Πέτρας, Ὁσίου Ξενοφῶντος, ὡς καί πολλῶν ἄλλων κελλίων καί σκητῶν.
Τό 1948 ἐξέδωκεν εἰς Γαλλίαν τά χειρόγραφα, τά ὁποῖα παρέδωκεν εἰς αὐτόν ὅ Ἅγιος Σιλουανός, ἐπισυνάπτων ἐκτενῆ ἀνάλυσίν τῆς διδασκαλίας ὡς καί τινα βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό τοῦ ἔτους 1959 ἐγκατεβίωσεν εἰς τήν ἕν Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ἱδρυτής, κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ».

   Τήν 11η Ἰουλίου 1993 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), ἱδρυτής, κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας.
Τήν εὐχή του νά ἔχουμε.

[ΠΗΓΗ: «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ», «ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ» Ἀρχ. Σωφρονίου – ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου - Ἔσσεξ Ἀγγλίας].

Αναδημοσίευση από τήν μαχητική ιστοσελίδα : Όρθρος
 
Δείτε καί ομιλία τού ιδίου τού γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ στά Ελληνικά !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου